top of page

שאלות טריוויה על קרית שמונה
 

טבע - המשך...

 • 13. נחל שושן זהו שם כינוי בעגה המקומית לנחל שנביעתו הראשונה היא מביתה של משפחת שושן. מהו שמו המקורי של הנחל ומדוע?

 1. 'הנחל הקטן', כי הוא היה הנחל הקטן בעיר ביחס לנחל עין זהב.

 2. 'נחל הטחנות', כי לאורכו היו בעבר 3 טחנות קמח.

 3. נ'חל הצבים', כי הייתה בו בריכת צבים מפורסמת.

 4. 'נחל המעברה', כי הוא זרם בסמוך לבתי המעברה שהיו להם משקי עזר חקלאיים.

 • 14. איזה צמח שנמצא בסכנת הכחדה בישראל ניתן למצוא על גדות נחל עין זהב בקרית שמונה?

 1. שנית .

 2. בוצין הגליל.

 3. חלביב יווני.

 4. גומא הפפירוס.

 5. תשובות ב' ו ג'  נכונות.

חינוך

 • 15. בית הספר הראשון שהוקם בעיר הוא?:

 1. בית הספר רמב"ם.

 2. בית הספר מצודות.

 3. בית הספר המגינים.

 4. בית הספר תל חי.

 16. בית ספר תיכון 'דנציגר' ניקרא על משפחת דנציגר שתרמה את המבנה הנוכחי שלו בשנת 1965, מי יודע מה היה שמו הראשון כשהוקם בשנת 1959?

 1. תיכון 'עירוני א'

 2. 'המתמיד'.

 3. 'מעלות'.

 4. גימנסיה קרית שמונה.

בטחון

17. באפריל 1974 התרחש אירוע ביטחוני מכונן בקרית שמונה שהיה הראשון מסוגו אשר התרחש בישוב עירוני בישראל.   

 1. ירי קטיושות מסיבי שהפתיע ופגע בבית ספר בעיר.

 2. חדירת חולית מחבלים אשר רצחה בדם קר 16 אזרחים ו 2 חיילים.

 3. התפוצצות מטען חבלה ליד השוק העירוני.

18. מתי ארע ירי הקטיושות הראשון על קרית שמונה?

 1. בשנת 1956.

 2. במלחמת ששת הימים.

 3. סוף דצמבר 1968.

 4. ינואר 1970.

bottom of page